Kiralama SözleşmesiA-Is bu araç teslim formu ile aracı teslim alan, on sahifede nitelikler ve plakası yazılı araç form ve ekinde yer alan hükümlerle teslim almıştır. 


B-1)Teslim eden, mahkı ya da işletme hakki sahibi bulunduğu aracı aşağıda belirlenen şartlara da uyulması kaydı ile teslim formunda kararlaştırılan sure  için kullanıma sunacaktır. Teslim alan, aracı önce kontrol ve muayene ederek beğendiğini, aracın sağlam, hasarsız ve her türlü ayıptan ari bulunduğunu beyan ve kabul etmektedir. Ayrıca araçta yedek lastik, stepne, kriko, karayolları trafik mevzuatı uyarınca bulunması gerekli bilcümle teferruat, mükemmel çalışır vaziyette radyo avadanlık, İlgili belgeler (ruhsat, harita vs.) ile her fulü aksesuar mevcuttur. Teslim alan, sayılan ve mülkiyeti teshil edene ait bütün bu teferruatı da araçla birlikte teslim almıştır.

2)Teslim alan, aracı ve teferruatını yazılı olan gün ve saatte, teslim aldığı yerde, ancak teslim edenin yazılı onayını almak ve ek ücretlerini ödemek şartıyla bildirdiği ve teyidini aldığı yerde hiçbir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın geri verecektir.

3)Teslim alan, aracı hiçbir suretle aşağıdaki amaç ve tarzda kullanamaz. Bedelsiz de olsa 3. şahıslara kullandıramaz. Bu tur kullanımlardan doğacak sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

I-Gümrük yasaları ve diğer T.C yasalarına göre taşınması suç sayılan her turlu eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni hallerde,
II-Teslim edenin izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi ve itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında.
lll-  Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda
IV-Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı  yük ve eşya taşınmasında
V-Ödeme sekli ne olursa olsun ister yazılı ister sözlü anlaşma ile İvaz karşılığında yolcu ya da mal taşınmasında teslim olunan karayolları trafik kanunu ile sair mevzuat hükümlerine uygun bir tarzda kullanmayı, aracı teslim aldığı andan itibaren ve ladesine kadar her turlu dikkat ve ihtimamı taahhüt etmektedir. 

4)Teslim alanın 22 yasını doldurmuş, en az 2 yıllık yerli ya da uluslararası ehliyetini ibrazı gereklidir. Teslim alan, teslim edenin yazılı onay olmaksızın aracı bu formda belirlenenler dışındaki 3. şahıslara kullandıramaz. Muvafakatin verilmesi halinde aracı kullanacak 3. şahıstan  kimlik, ehliyet ve adresine İlişkin bütün bilgiler teslim edende teslim formuna kaydolunuz imzalanır. Aksi halde hem Sigortalar geçersiz olup teslim olunanın C maddesi uyarınca belirlenen  depozitini irat kaydedebilir.

5)Teslim alan aracın her türlü güvenliğini sağlayacak bicimde kapalı ve kilitli olarak park etmekte sorumludur. Çalınma ya da herhangi bir hasarın zararı vukuunda teslim olunan aracın bütün zararlarını tazmin ettikten başka araç yeniden kiralamaya hazır hale gelinceye kadar  surenin (en fazla 45 gün ) mevcut kira sözleşmesi fiyatı üzerinden hesaplanmış kira beline bir ihbar ya da ihtara gerek olmaksızın tazmin edecektir.

6)Teslim alan aracın  iade anında araca ait resmi belgeleri (ruhsat-plaka vb.)iade etmediğinde bunları bulup getirinceye veya yenisini çıkarıncaya kadar  geçecek surenin mevcut kira sözleşmesi  fiyat üzerinden hesaplanmış kira bedeline ve belgelerin kaybı halide yenilerinin alınması için yapılacak  masrafla ödemekle yükümlüdür.

7 ) Aracın herhangi bir olay nedeni ile teslim alanın kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca el konulması halinde derhal teslim edene haber vermesi gerekir. Ayrıca geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kendisine aittir. Teslim alanın kusurundan kaynaklanan geç geç teslimde geçecek sure için teslim edenin kiraladığı gündeki geçerli tarih üzerinden günlük zararını tam olarak karşılamakla yükümlüdür.

8)Teslim alan kısa süre içinde aracın periyodik bakımını (yağlama, yağ değişimi vs. gibi) yapılacak masrafların teslim eden adına aldığı faturalar karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabi kullanım ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları teslim edene aittir. Buna karşılık mutat olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda teslim alındığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları da kendisine ait olup teslim eden aracın isten kalması nedeni ile uğrayacağı zararları  kullanıcıdan tahsil edecektir Taşrada gerekebilecek ufak onarımlar teslim edenin en yakın bürosuna  bildirilerek onayı alınıp yapılacaktır. Araç sahibi adına düzenlenmiş olan fatura(lar) kullanıcıya  ödenecektir.

9 )Benzin ücreti kullanıcıya aittir.

10)Teslim alan kendisi veya bir başkası tarafından kullanım süresi içinde veya önce ya da aracın teslim edene iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan taşınan herhangi bir malin kaybından ve hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dâhil teslim eden peşinen ibra etmiştir,

11)Bir günlük kullanım süresi 24 saattir. Haftalık veya aylık kullanım süreleri 7 Gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.

12)Teslim eden bir sebep göstermek tazminat ödemek zorunda olmaksızın teslimi dilediği zaman bir önel tayinine gerek olmaksızın derhal feshe edebileceği gibi suresini uzatmaktan da imtina edebilir. İadesi halinde kullanan aracı teslim aldığı formla birlikte eksiksiz bir suretle araç sahibine derhal iade etmek zorundadır. Teslim alan bu taahhüde aykırılığı halinde araç sahibinin her türlü zararın bir ihbar ya da hüküm istihsaline gerek kalmaksızın derhal tazmin edeceğini taahhüt 
etmektedir. Teslim alan her ne sebep olursa olsun kusursuzluğunu ileri sürerek söz konusu tazminatı ödemekten kaçınamaz.

13)  Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

14) Her halde teslim alan ve teslim eden 3. Şahıslara karsı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıklar gösterip hakları  oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup; yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılacaktır.

15)Araç sahibinin belgesel izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.

16) Aracı teslim alan ile teslim eden arasındaki işbu teslim formundan kaynaklanacak İhlaller ile alacak ve tazminat davaları ve icra takiplerinde Bursa mahkeme icra daireler yetkilidir.

17) Teslim alan hiçbir şekilde teslim ve kabulden doğan hakları ya da aracı ve İçindeki donanım ve gereçler devir, temlik ve terhin edemez ve bunları teslim  edene zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık, teslim edene  derhâl aracın ladesini ve otomobil bedeli kadar tazminat ödemeyi gerektirir.

C) Teslim alan, aracın sahibi tarafından belirlenmiş ve imza tarihinde geçerli tarife uyarınca, yaklaşık kira bedeli tutarı ve kastedilecek km tutarına göre hesaplanacak miktarın iki misli fazlasını depozit olarak araç sahibine teslim eder. Kesin hesap, teslim süresi sonunda tahakkuk ettirilip bakiye teslim olunandan  derhal tahsil olunur. Kullanım bedeli TL veya ödeme tarihindeki Merkez Bankası  döviz âlim kuru üzerinden hesaplanacak döviz İle kredi kartı havale /eft ,nakit veya seyahat  çeki ile ödenebilir. Teslim alan, araç sahibinin yazılı muvafakatini almak ve depozitosunu arttırmak kaydı ile 24 saat önceden haber vererek kullanım suresini uzatabilir.

D)Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda, daha önceden teslim alan tarafından sigorta için yazılı onay verilmiş olması ve aşağıdaki şartların yerine getirilmesi  halinde hasar muafiyeti uygulanır.
 
1-Kazanin olduğu yere en yakın yetkili makamdan (şehir sınırları içinde trafik polis, mahalli karakol şehir dışında jandarma vs. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zabiti, alkol raporu ile şahsi isim ve adres ile benzeri belgeleri ve bilgiyi, teslim edene en geç 48 (kırkseniz) saat  içerisinde tevdi ve ihbar edecektir.
2-Teslim alanın doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı araç sahibine anında haber vermesi gereklidir. Teslim alan her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir.
3-Teslim alan, teslim konusu araç nedeniyle, araçta meydana gelen zararlar ile 3.sahısların bu sebeple uğradığı her turlu zarardan, kusuruna bakmaksızın doğrudan sorumludur. 3. şahıs kavramına araç içindeki teslim alan dışındaki kişiler de dâhildir. Teslim alan, bu sebeple 3. kişiler tarafından araç sahibinin aleyhine yöneltebilecek her turlu talep ve davalar ile sonuçlarından araç  sahibini kurtarmayı  kabul ve garanti etmektedir. Teslim alanın uğrayacağı zararlardan da araç
sahibinin herhangi bir sorumluluğu mecbur olmayıp teslim alan, bu sebeple doğabilecek her türlü talep ve dava haklarından peşinen feragat ile araç sahibini gayri kabili rücu ibra eder.
4-Arac sahibinin 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu, ancak her araç için akdedilmiş mali mesuliyet sigortası teminat hadleri ile sinirlidir. Bu hadlerin üstündeki her turlu hukuki sorumluluk teslim alana ait olup, araç sahibinin teslim alana rücu hakkı saklıdır.
5- Bütün sigortalar araç teslim formunda belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
6-Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan  sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan yahut malların sebep olduğu  kazalardan doğrudan teslim alan mesuldür.
7-Teslim alan, aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde belirtilen limitlere kadar itirazsız sorumludur. Günlük primi ödemek şart ile bu  sorumluluğu ortadan kaldırabilir.
8-49A bendindeki bedel alındığı takdirde teslim eden belirtilen üst sınırı ile sorumludur. Teslim alan hiçbir suretle bu miktarın üzerinde bu talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir.

E)Teslim mektubunun D maddesi hükmü, aracın anılan sigortalarının mevcudiyeti  halinde uygulama alanı bulunabilir. Araç sahibinin aracı kanunen zorunlu olanların dışında sigorta ettirene mükellefiyeti mevcut değildir. Teslim alan, aracın her ne nam altında olursa olsun aracın sigorta kapsamına alınmadığı ya da çeşitli rizikoların temin edilmediğinden, tahsile araç sahibine karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu sebeple doğabilecek bütün hak ve taleplerden peşinen feragat ile
araç, sahibine ibra ettiği gayri kabili rücu taahhüt etmektedir, Söz konusu rizikolar temin edilmediği hallerde dahi teslim alan, araç sahibinin araç sebebi ile uğrayacağı tüm zararı tazmini taahhüt ettiği gibi 3 şahıslar tarafından araç sahibine yönelte bilinecek her türlü talebi gidermeyi, araç sahibine  3. şahıslara ödeme yapmak zorunda kalması halinde bu miktarda hiçbir ihbar ya da ihtara gerek kalmaksızın tamamen tazmini kabul ve garanti etmektedir.
F) lş bu sahifeden ibaret teslim formu, teslim alan tarafından tamamen okunarak kabul edilerek ve (81) hükmünde açıklanan muayene ve kontrol yapıldıktan sonra imzalan mistir. Araç sahibi tarafından belirlenmiş imza tarihinde geçerli tarife teslim formunun ayrılmaz ekini  teşkil etmektedir.
G)Teslim alanın bu formda bildirdiği adreslere yapılacak tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.
H)Teslim alan, teslim edenin kayıt defter ve tutarları delil olarak kabul eder.
Whatsapp Telefon